Všeobecné obchodní podmínky pro nákup služeb a produktů prostřednictvím stránek https://kristynahrabalova.com
Všeobecné obchodní podmínky pro nákup digitálního obsahu a služeb prostřednictvím stránek https://kristynahrabalova.com
 
Poskytovatelé digitálního obsahu a služeb:   
Ing. Kristýna Hrabalová
místem podnikání Boršice u Blatnice 331, PSČ 687 63
IČO 06094007
Telefon: 774 665 675
Podnikatelka zapsaná v živnostenském rejstříku 
a
obchodní společnost Future You s. r. o.
Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO: 19261594
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. C 383845
(dále společně také jen „Poskytovatelelé“)
 
I. Úvodní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej digitálního obsahu a služeb prodávající / poskytovatelky paní Kristýny Hrabalové a obchodní společnosti Future You s.r.o., které je dále v textu těchto podmínek označována také jako „Poskytovatelé“. Poskytovatelé nabízí své služby prostřednictvím internetu, a to na základě online objednávky učiněné na webu https://kristynahrabalova.com či na dalších internetových službách uvedené Poskytovatelů. 
2. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovateli a zákazníkem. Tyto všeobecné smluvní podmínky doplňují uzavíranou smlouvu (o poskytování digitálního obsahu nebo o poskytování služeb), a jsou pro tento smluvní vztah závazné. 
3. Zákazník při smluvním vztahu s Poskytovateli souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. 
 
II. Objednávka a uzavření smlouvy
1. Poskytovatelé poskytuje digitální obsah a služby (dále také jen „produkty“), a to zejména online konzultace, online kurzy a další akce a aktivity, vše v rozsahu a způsobem uvedených v popisu u jednotlivých produktů na svých webových stránkách. 
2. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování digitálního obsahu nebo uzavření smlouvy o poskytování služeb) mezi Poskytovateli a jejími zákazníky vzniká potvrzením doručené objednávky, která je Poskytovateli zaslána zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu, nesjednají-li smluvní strany jinak. 
3. Webové stránky Poskytovatelů či její další prezentace na webu obsahují seznam a popis nabízených  produktů včetně uvedení cen a případně také zvláštních podmínek pro jejich využití.
4. Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu obvykle na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetových stránek Poskytovatelky, případně zašle e-mail, pokud tak Poskytovatelům v popisu zakupovaného produktu či služby stanoví. 
5. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném produktu a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace. 
6. Objednávku odešle zákazník Poskytovatelům provedením příslušné volby v rozhraní stránky či zašle e-mail, je-li tak stanoveno, není-li u jednotlivého produktu stanoveno jinak.  
7. Poskytovatelé bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky či po ústní dohodě, ve které zákazník vyjádřil svou objednávku, potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou, obvykle e-mailem, na e-mailovou adresu zákazníka. 
8. Poskytovatelé nejsou povinni přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatelů, jí spřízněných osob či tyto obchodní podmínky.  
9. Poskytovatelé si vyhrazují právo, že produkty, prezentované v rámci jí poskytovaných internetových služeb, nemusí být vždy dostupné, zejména z důvodů časově omezené nabídky, termínů konání a podobně.
10. Uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, a tedy zamýšlí využít produkty Poskytovatelů v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele a jeho smluvní vztah s Poskytovateli bude posuzován jako smluvní vztah dvou podnikajících osob; v opačném případě se má za to, že zákazník je v postavení spotřebitele a na vztah s Poskytovateli se uplatní ujednání z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 
III. Cena a platební podmínky
1. Zákazník získává přístup k produktům po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v objednávkovém formuláři či u popisu produktu stanoveno jinak.
2. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena produktu a způsoby její úhrady a stanovená lhůta splatnosti, není-li stanoveno v popisu produktu jinak. 
3. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatelé zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu zákazníka. 
4. V případě, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě ceny do stanoveného data poskytnutí produktu či do 10 dnů po její splatnosti, smlouva se od počátku ruší a zákazník je povinen uhradit Poskytovatelům škodu či bezdůvodné obohacení. 
5. Poskytovatelé můžou úhradu některých svých produktů žádat po částech, pokud to v popisu uvede. Poskytovatelé si vyhrazují vázat úhradu ceny po částech na zpřístupnění určité části produktů (např. jednotlivých modulů kurzu apod.), k níž se část ceny vztahuje, s tím, že nedojde-li ve stanoveném termínu k úhradě další části ceny, nebude další část či části produktu nadále zákazníkovi zpřístupněny. Uvedené ujednání nezbavuje však zákazníka povinnosti uhradit celkovou cenu za produkt, pokud Poskytovatelé stanoví v popisu produktu při objednávce celkovou cenu za produkt, nikoliv za jeho (dosud) čerpané části.  
6. V případě, umožní-li Poskytovatelé úhradu některých svých produktů ve splátkách, je zákazník povinen uhradit celou cenu produktu, a to i v případě, pokud se sám z důvodů okolností na své straně rozhodne produkt v celém rozsahu nevyužít či využití produktu sám ukončil předčasně.
7. Poskytovatelé přijímají úhradu svých produktů v českých korunách a eurech.
 
IV. Dodací podmínky
Online konzultace
1. Online konzultace budou dodány dle podmínek uvedených v popisu produktu na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. 
On-line kurzy 
2. Při koupi on-line kurzu může být Poskytovateli zákazníkovi po uhrazení ceny vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou mu vygenerovány, a na e-mail, který uvedl zákazník v objednávce, zaslány přístupové údaje k uživatelskému účtu. V případě, bude-li kurz šířen jiným způsobem než prostřednictvím členské sekce, budou zákazníkovi zaslány přístupové údaje k jiné platformě, jejímž prostřednictvím bude kurz dostupný, či bude šířen emailem či jinou, Poskytovateli vyhrazenou formou. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude digitální obsah (online kurz) dodán zpřístupněním členské sekce či v rámci jiné platformy, a to obvykle ve lhůtě tří dnů po zaplacení, není-li stanoven konkrétní den spuštění kurzu. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu Poskytovatelů. Součástí on-line kurzů může být facebooková skupina. 
Správa kampaně  
3. Produkt „Správa kampaně“ sjedná Poskytovatelé v případě zájmu zákazníka vždy na základě individuální objednávky a domluvy s klientem, kdy v jejím rámci sjednají také cenu a způsob její úhrady. Při poskytování tohoto produktu bere zákazník výslovně na vědomí, že Poskytovatelé nejsou odpovědni za obchodní a/nebo marketingové výsledky spravované kampaně. 
V. Další podmínky
Omluva z online konzultace
1. Zákazník bere výslovně na vědomí, že v případě, je-li součástí produktu online setkání (prostřednictvím platformy určené Poskytovateli či dle domluvy se zákazníkem), je možné nejpozději ve lhůtě do 48 hodin před touto událostí požádat o změnu termínu ze zvlášť závažných důvodů na straně zákazníka (např. nemoc apod.), a to formou telefonátu či e-mailové zprávy na e-mail kristyna@kristynahrabalova.com a zákazníkovi bude v takovém případě vrácená plná uhrazená částka. V případě, omluví-li se zákazník z online konzultace v čase 48 hodin a méně před jejím začátkem, vzniká Poskytovatelům nárok na storno poplatek v plné výši ceny konzultace, které se omluva týká. Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci daného produktu, jinak termín bez náhrady propadá. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky. Toto ujednání se netýká těch produktů, kdy jsou domlouvány hromadné online konzultace pro skupinu účastníků; v takovém případě je individuální změna termínů konzultací vyloučena.
Doba poskytování produktů 
2. Poskytovatelé si vyhrazují právo poskytovat objednané produkty pouze po dobu stanovenou v popisu konkrétního produktu či po dobu sjednanou v individuální objednávce, kdy uvedená doba plyne obvykle od zaplacení objednávky zákazníkem, nesjednají-li smluvní strany jinak. Pokud Poskytovatelé nestanoví výslovně jinak, je tato doba pro online kurzy obvykle 1 rok od zaplacení objednávky zákazníkem. V případě okolností na straně Poskytovatelů, které spočívají v potřebě prodloužit poskytování doby objednaných produktů, jsou Poskytovatelé oprávněni dobu poskytování produktu prodloužit.
Uživatelské účty 
3. V případě, že Poskytovatelé pro čerpání některých produktů vytvoří pro své zákazníky uživatelské účty, je zákazník v takovém případě povinen dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích ke svému uživatelskému účtu a neumožnit jejich použití třetím osobám. Zákazník se dále zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé
Vyloučení zákazníka z akcí a skupin Poskytovatelů
4. Poskytovatelé si vyhrazují právo vyloučit zákazníka z účasti v online kurzech vč. účasti ve facebookových skupinách Poskytovatelů či online akcích vč. online skupinových setkání, webinářů apod., pokud zákazník narušuje fungování skupiny, průběh akce či setkání (např. nevhodným chováním, urážením ostatních účastníků apod.). V případě vyloučení z důvodů uvedených v tomto odstavci nemá zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny. 
5. Těmito obchodními podmínkami se řídí také právní poměry mezi Poskytovateli a zákazníkem, pokud Poskytovatelé poskytnou digitální obsah za osobní údaje namísto odměny, tzv. „magnet“ (a Poskytovatelé poskytnuté osobní údaje zpracovávájí i pro jiné účely než poskytnutí digitálního obsahu nebo splnění svých zákonných povinností).
 
VI. Odstoupení od smlouvy  
1. Poskytovatelé jsou oprávněni od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů  produkt za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatelů zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.   
2. Vzhledem k tomu, že v případě zakoupení digitálního obsahu Poskytovatelé zpřístupňují bezprostředně po uzavření smlouvy zákazníkovi v postavení spotřebitele digitální obsah způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění a na straně zákazníka tak již může dojít ke konzumaci poskytnutého plnění, v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je u digitálního obsahu a služeb nabízených prostřednictvím stránek či dalších internetových služeb Poskytovatelů vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých produktů Poskytovatelů s možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy zákazníkovi.
3. Zákazník v postavení spotřebitele je dále oprávněn od smlouvy na poskytnutí digitálního obsahu uzavřené způsobem na dálku v případě, nedodají-li Poskytovatelé digitální produkt bezodkladně po jeho zaplacení nebo v dodatečné lhůtě stanovené zákazníkem.  Zákazník může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že je z prohlášení Poskytovatelů nebo z okolností zjevné, že Poskytovatelé digitální obsah neposkytnou anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné. Výslovně se však stanovuje, že toto ujednání se nepoužije v případě tzv. předprodejů, kdy je stanoveno datum dodání plnění. 
 
VII. Reklamační podmínky  
1. Zákazník je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li služba či digitální obsah vadu. Zákazník v postavení spotřebitele je oprávněn vytknout vadu ve lhůtě dvou let od převzetí produktu. V takovém případě, je-li to možné, může zákazník požadovat její odstranění (případně se posoudí, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné). Práva z vadného plnění uplatní zákazník u Poskytovatelů e-mailem bezodkladně po jeho zjištění. V rámci reklamace Poskytovatelké potom vadu odstraní v přiměřené době tak, aby nezpůsobila zákazníkovi značné obtíže. Není-li zákazník v postavení spotřebitele, odpovídají Poskytovatelé za vady, které se u digitálního obsahu vyskytnou při převzetí a zákazník je vytkne bezodkladně.
2. Zákazník v postavení spotřebitele může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud Poskytovatelé vadu dle předchozího odstavce neodstraní, nebo pokud se vada projeví i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Zákazník není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou.
3. Stanovuje se v souladu se zákonem, že přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl zákazníkovi poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně. V případě, jedná-li se o digitální obsah poskytovaný za osobní údaje zákazníka namísto odměny, nemůže zákazník požadovat přiměřenou slevu.
4. Peněžité částky, které mají Poskytovatelé z důvodu vadného plnění vydat zákazníkovi, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí Poskytovatelké na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy zákazník uplatnil u Poskytovatelů příslušné právo z vadného plnění.
5. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389a a násl. občanského zákoníku).
6. Vady digitálního obsahu je nutné vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na e-mailovou adresu: kristyna@kristynahrabalova.com. Stanovuje se lhůta 30 dnů pro vyřešení nároků zákazníka z titulu reklamačního řízení, s tím, že Poskytovatelé jsou povinni zákazníka do konce této lhůty vyrozumět o výsledku reklamačního řízení.
 
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Poskytovatelé neodpovídají za to, že po využití jí poskytovaných produktů získá zákazník finanční, osobní, reprezentační a jiný prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky. Výslovně Poskytovatelé neodpovídají za úspěch či výsledky při aplikaci svých produktů, pokud spočívají v okolnostech, které Poskytovatelé nemůžou vlastními úkony jakkoli ovlivnit.  
2. Poskytovatelé jsou autorem a vykonavatelem autorských práv k produktům, dílu vzniklému na základě objednaných služeb, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatelé jsou autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatelků či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.   
3. Poskytovatelé používají v rámci své internetové prezentace recenze skutečných zákazníků svých služeb a digitálního obsahu, které získala od těchto zákazníků buďto na základě jejich spontánních písemných reakcí vůči Poskytovatelům nebo na vyžádání po využití služby či po konzumaci digitálního obsahu. Pro získání recenze Poskytovatelé oslovují vždy konkrétní (platící) zákazníky. Recenze nejsou upravovány, Poskytovatelka si pouze vyhrazuje právo je z redakčních důvodů zkrátit či upravit gramatické nebo stylistické chyby. 
4. K řešení sporů ze smluvních vztahů mezi Poskytovateli a zákazníky jsou příslušné obecné soudy.
5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovateli a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.
6. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v dalších sekcích webu Poskytovatelů. 
7. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek mohou Poskytovatelé měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatelů. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
8. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 14.6.2023.
Ing. Kristýna Hrabalová 
Future You s.r.o.
  • Future You s.r.o.
  • kristyna@kristynahrabalova.com
  • IČ 19261594